Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement voor de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) Lubbeek.

Art.1:
Om de interne werking van de GRIS vlot te laten verlopen en een aantal procedures vast te leggen, zoals voorzien in het organieke reglement, stelt de GRIS een ‘huishoudelijk’ reglement op.

Art. 2: de Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het dagelijks bestuur. Op uitdrukkelijk verzoek van één derde van de stemgerechtigde leden kan eveneens een Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen
a) De uitnodigingen tot deze vergaderingen en de agenda worden minstens vijf werkdagen vooraf aan de leden rondgestuurd
b) Belangstellenden, die geen lid willen worden van de GRIS kunnen op verzoek toch uitnodigingen en verslagen ontvangen en deelnemen aan de algemene ledenvergadering, zonder stemrecht.
c) Verslagen en dossiers van de GRIS liggen steeds ter inzage op het gemeentehuis.
d) Per werkjaar zullen er minstens drie algemene ledenvergaderingen worden samengeroepen

Art. 3: het Dagelijks Bestuur
a) Onder de leden van de GRIS wordt met eenvoudige meerderheid van stemmen door de Algemene Ledenvergadering een dagelijks bestuur verkozen, dat minimaal uit vier functies bestaat: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
b) Het Dagelijks Bestuur wordt verkozen voor de duur van de legislatuur van het gemeentebestuur, met mogelijkheid tot herverkiezing.
c) De voorzitter en de andere leden van het Dagelijks Bestuur kunnen steeds worden ontslagen door een gemotiveerde meerderheidsbeslissing van de Algemene Ledenvergadering van de GRIS, indien ze in hun houding niet loyaal zijn met de beginselen van de GRIS, zoals deze in het organiek reglement zijn vervat. Deze aangelegenheid moet vooraf op de agenda vermeld staan.

Art. 4; de taak van het Dagelijks Bestuur
a) Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda op van de Algemene Ledenvergadering van de GRIS
b) Het Dagelijks Bestuur dient te waken over een getrouwe verslaggeving en verzending van de verslagen van de algemene ledenvergadering
c) Het Dagelijks Bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering van de GRIS genomen beslissingen.
d) Het Dagelijks Bestuur behandelt de adviesvragen van het gemeentebestuur en de aanvragen voor medefinanciering uit de werkingstoelage. Ze beslist autonoom of ze het op een algemene vergadering zal voorleggen. De eerstvolgende algemene vergadering wordt in elk geval steeds ingelicht over de ingenomen standpunten en adviezen.
e) Het Dagelijks Bestuur houdt een jaarlijkse evaluatie van zowel de eigen werking, van de relatie met het gemeetebestuur als een inhoudelijke evaluatie van de beleidsnota

Art. 5: het nemen van beslissingen
a) Bij het nemen van beslissingen binnen de GRIS zal men steeds streven naar consensus.
b) Wanneer er binnen de GRIS geen consensus kan bereikt worden, beslist een stemronde onder de aanwezige stemgerechtigde leden, met gewone meerderheid (helft plus één). Bij eventuele onbeslistheid zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Art. 6: de ledenlijst
a) Nieuwe leden kunnen elk moment van het jaar een aanvraag indienen om aan te sluiten bij de GRIS.
b) Leden wier handelingen of standpunten in strijd zijn met de doelstellingen van de GRIS , kunnen - na gehoord te zijn - door een beslissing van de aanwezige leden, met gewone meerderheid, op de Algemene Ledenvergadering, worden uitgesloten.

Art.7: vertegenwoordiging van de GRIS
De voorzitter vertegenwoordigt de GRIS naar buiten toe. Bij zijn/haar afwezigheid zal de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester of een ander door het dagelijks bestuur afgevaardigd lid hem/haar vervangen.

Art. 8: het wijzigen van het huishoudelijk reglement
Elke ALV van de GRIS kan besluiten om het huishoudelijke reglement te wijzigen indien dit op de agenda vermeld staat. Een gewone meerderheid volstaat hiertoe.

Art. 9: het wijzigen van het Organiek Reglement
Het organiek reglement kan worden gewijzigd op voorstel van de Algemene Ledenvergadering van de GRIS en mits uitdrukkelijke vermelding op de agenda of op voorstel van de gemeenteraad. De wijzigingen moeten worden goedgekeurd door ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden van de GRIS. Wanneer op de eerste vergadering geen 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, na een nieuwe termijn van één week, die dan geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Deze vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijzigingen worden van kracht na goedkeuring door de gemeenteraad.

Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, en aan de gemeenteraad in kennis gegeven in de zitting van 22 december 2005.

Voorstelling/subsidies > Subsidies/reglementen/aanvragen > Huishoudelijk Reglement / Organiek Reglement / Subsidiereglementen/aanvraagformulieren